Aktualności

ZWIĄZKI ZAWODOWE TWORZĄ RANKING KORPORACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Afficher l'article en plein écran

W ramach projektu Open Corporation związki zawodowe tworzą ranking korporacji międzynarodowych biorąc pod uwagę ich przejrzystość i odpowiedzialność.

écran desktop

Korzystając z zestawu wskaźników dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorstwa względem jego pracowników, związki zawodowe rozpoczęły analizę porównawczą przedsiębiorstw mając na celu uświadomienie pracownikom i ich przedstawicielom korporacyjnych działań i decyzji oraz wywarcie nacisku na wizerunek i reputację korporacji.

Zastosowane wskaźniki odnoszą się do dialogu społecznego, warunków pracy, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, różnorodności, polityki względem osób z niepełnosprawnościami, polityki środowiskowej i przejrzystości finansowej. Każda z tych kwestii jest tak samo istotna w ostatecznych obliczeniach dot. miejsca przedsiębiorstwa w rankingu, z wyjątkiem dialogu społecznego, którego waga liczy się niemal podwójnie. Rezultatem jest wskaźnik przejrzystości (Transparency Index).

Dane zebrano na dwa sposoby. Badanie typu desk research przeprowadzone przez związkowych partnerów badawczych pozwoliło na zgromadzenie danych ilościowych pochodzących z publikowanych przez przedsiębiorstwa informacji dostępnych na ich stronach internetowych. Dane jakościowe zostały zebrane od zatrudnionych w przedsiębiorstwach przedstawicieli pracowników.

Partnerami projektu Open Corporation, który powstał z inicjatywy Filcams-CGIL (Włoskiej Federacji Pracowników Handlu, Turystyki i Usług), są europejskie federacje związków zawodowych, takie jak UNI Europa oraz EFFAT (Europejska Federacja Związków Zawodowych Żywności, Rolnictwa i Turystyki), jak również krajowe federacje z Francji, Bułgarii i Włoch. Projekt uzyskał wsparcie EKZZ.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Open Corporation.

Jako uzupełnienie do projektu, EKZZ stworzył również zestaw narzędzi CSR  mający na celu promowanie skuteczniejszego stosowania norm.

Udostępnij ten artykuł!