EKSPERTYZY

Realizujemy kompleksowe ekspertyzy dot. sytuacji ekonomicznej, finansowej i polityki kadrowej przedsiębiorstwa. Uwzględniają one kontekst rynkowy oraz funkcjonowanie firmy w ramach grupy o zasięgu krajowym bądź międzynarodowym

Nasze ekspertyzy zawsze dostosowujemy do specyfiki i zakresu niezbędnej pomocy w danej sytuacji, np.: analiza wyników rocznych i prognoz, fuzje i przejęcia, restrukturyzacje i zwolnienia, częściowa lub całkowita cesja działalności, inwestycje strategiczne, itp.

Nasze diagnozy i rekomendacje dot. sytuacji przedsiębiorstwa mają na celu ułatwić przedstawicielom pracowników merytoryczny i konstruktywny dialog z pracodawcą i pomóc w pomyślnym przebiegu konsultacji lub negocjacji zakończonych porozumieniem obu stron

Nasze ekspertyzy pozwalają:

  • zrozumieć ogólną sytuację przedsiębiorstwa, jego strategię i perspektywy rozwoju
  • przewidywać ewentualne ryzyko lub szanse rozwoju związane ze strategią zarządu
  • zainicjować merytoryczną i partnerską dyskusję z pracodawcą
  • formułować opinie, argumenty i propozycje zmian poparte rzeczową analizą
  • zobiektywizować argumentację w oparciu o fakty i liczby
  • zaproponować alternatywne i uzasadnione ekonomicznie rozwiązania do przyjęcia przez obie strony

 

SYTUACJA EKONOMICZNA i FINANSOWA

Zespół ekspertów opracowuje szczegółową diagnozę sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa dot. działalności operacyjnej, wyników finansowych i istotnych wskaźników efektywności. Ekspertyza zawiera ponadto analizę budżetu, strategicznych kierunków rozwoju, w tym kluczowych inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy dalszej działalności i bezpieczeństwa zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

ZATRUDNIENIE i POLITYKA HR

Eksperci analizują politykę kadrową jednostki, w tym strukturę zatrudnienia (w oparciu o typ umowy, staż, wiek i płeć pracowników, itp.), rozwój kwalifikacji zawodowych, czas pracy, strukturę wynagrodzeń, politykę szkoleń, itp. Celem takiej analizy jest nakreślenie obrazu sytuacji społecznej przedsiębiorstwa, z możliwością pogłębienia zagadnień o istotnym znaczeniu dla przedstawicieli pracowników.

RESTRUKTURYZACJE i ZWOLNIENIA

W przypadku planów restrukturyzacji, rola naszych ekspertów polega na przeanalizowaniu uzasadnienia projektu i ocenie jego konsekwencji dla działalności przedsiębiorstwa i  pracowników. Naszym zadaniem jest też zidentyfikowanie potencjalnych rozwiązań, korzystniejszych dla utrzymania poziomu zatrudnienia,  a przy tym ekonomicznie uzasadnionych.

FUZJE i PRZEJĘCIA

Eksperci oceniają plan fuzji lub przejęcia pod względem  strategicznym, ekonomicznym i finansowym. Analizując biznesplan i potencjalne synergie nowego podmiotu, przybliżają  przedstawicielom pracowników konsekwencje organizacyjne i społeczne planowanej operacji.

STRATEGICZNE INWESTYCJE

W przypadku dużych projektów inwestycyjnych (jak np. wdrożenie nowych technologii lub metod produkcji, rozbudowa lub relokacja zakładu), czy dezinwestycyjnych (optymalizacja  działalności, likwidacja linii produkcyjnej, itp.), zespół ekspercki analizuje zasadność projektu z punktu widzenia finansowego i strategicznego oraz związane z nim ryzyka lub szanse rozwoju w obszarze zatrudnienia.

Rady pracowników : ekspertyza, to Wasze prawo!

Ekspertyza jak to działa?

Model porozumienia rady pracowników z pracodawcą