Ekspertyza, to prawo

Prawo do ekspertyzy gwarantuje Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji*, znowelizowana w 2009 r.

Rada pracowników ma prawo do pomocy eksperta w wykonywaniu swoich zadań określonych w ustawie :

„ Przy wykonywaniu zadań rada pracowników może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę.” (Art. 15)

Niezbędne ekspertyzy finansuje pracodawca:

„Rada pracowników ustala z pracodawcą (…) zasady ponoszenia kosztów związanych z wyborem i działalnością rady pracowników, w tym kosztów związanych z wykonywaniem niezbędnych ekspertyz.” (Art. 5.1.3)

„Koszty związane z wyborem i działalnością rady pracowników ponosi pracodawca.” (Art. 6)

Ekspertyza jest niezbędna jeśli bez niej rada nie może przygotować opinii w ramach danej konsultacji:

„Konsultacje powinny być prowadzone (…) na podstawie informacji przekazanej przez pracodawcę oraz opinii przedstawionej przez radę pracowników (Art. 14.2.3)

 

*Przepisy ustawy wdrażają postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/14/WE z dnia 11 marca 2002 r. ustanawiającej ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. WE L 80 z 23.03.2002; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 05, t. 4, str. 219).