SZKOLENIA

Realizujemy szkolenia w zakresie analizy finansowej,  informacji i konsultacji oraz negocjacji służące pogłębieniu wiedzy i kompetencji niezbędnych do właściwej realizacji ustawowych uprawnień przedstawicieli pracowników.

Oferujemy unikalną na polskim rynku wartość dodaną dzięki doświadczonym i wysoko wykwalifikowanym ekspertom. Nasze podejście dydaktyczne, narzędzia metodologiczne i analizy przypadków czerpane z doświadczenia w pracy na rzecz przedstawicieli pracowników, cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników naszych szkoleń.

Nasze szkolenia pozwalają:

 • Poszerzyć wiedzę nt. uprawnień przedstawicieli pracowników
 • Ugruntować znajomość mechanizmów informacji i konsultacji oraz negocjacji
 • Nabrać biegłości w interpretowaniu sprawozdań finansowych i wskaźników ekonomicznych
 • Wykorzystać  znajomość dobrych praktyk dialogu społecznego
 • Opracować ramy porozumienia z pracodawcą 
 • Sprawniej planować nadchodzące konsultacje i negocjacje z pracodawcą

Streszczenie :

Program szkoleń

Funkcjonowanie rady pracowników w praktyce

« Optymalizacja działania rady pracowników dla skutecznego dialogu społecznego »

Podstawy analizy finansowej

« Zapoznanie się ze sprawozdaniami  finansowymi przedsiębiorstwa»

Podstawy analizy zatrudnienia i polityki HR

« Zapoznanie się z danymi dot. zatrudnienia i polityki kadrowej przedsiębiorstwa »

Pozostałe szkolenia z obszaru dotyczącego dialogu społecznego w przedsiębiorstwie

« Szkolenia dotyczące m.in. kwestii restrukturyzacji, strategii negocjacyjnych  oraz  funkcjonowania Rad Pracowników w Europie»

Funkcjonowanie rady pracowników w praktyce

Optymalizacja działania rady na rzecz skutecznego dialogu społecznego

Opanowanie zasad funkcjonowania rady pracowników to pierwszy krok do zrozumienia jej roli i miejsca  w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz realizowania funkcji członka rady w skuteczny sposób. Szkolenie prezentuje najistotniejsze uprawnienia rady, w tym ekonomiczne, oraz narzędzia działania, którymi rada dysponuje, przede wszystkim w procesie informacji i konsultacji.

Szkolenie jest wzbogacone o przykłady dobrych praktyk czerpanych z naszej współpracy z radami pracowników od 2006 r. Przekazujemy uczestnikom wiedzę niezbędną do zoptymalizowania działań rady w poszanowaniu prawa i w interesie dialogu społecznego.

Cele szkolenia:

 • Opanowanie zasad działania rady pracowników
 • Poznanie uprawnień, zadań  i narzędzi działania rady
 • Poznanie obowiązków pracodawcy w zakresie informacji i konsultacji
 • Nabycie praktycznych umiejętności, tj.:
  • odróżniania przypadków informowania i konsultowania
  • formułowania opinii uzasadnionych merytorycznie oraz konstruowanie alternatywnych propozycji
  • opracowania porozumienia  rady pracowników z pracodawcą
  • rozróżniania roli rady od zadań pozostałych podmiotów reprezentujących pracowników

Podstawy analizy finansowej

Zapoznanie się ze sprawozdaniami finansowymi przedsiębiorstwa

Poznanie podstawowych pojęć ekonomiczno-finansowych dot. funkcjonowania przedsiębiorstwa jest niezbędne by pełnić obowiązki przedstawiciela pracowników, który chce zrozumieć  strategiczne decyzje pracodawcy oraz przewidywać możliwe ryzyka w obszarze zatrudnienia. Umiejętność czytania oraz interpretowania danych ekonomicznych i finansowych przedsiębiorstwa jest prawdziwym atutem w procesie konsultacji lub negocjacji z pracodawcą.

Proponujemy dwudniowe szkolenie pozwalające zapoznać się  z głównymi pojęciami finansowymi i z  podstawami analizy oraz interpretowania dokumentów finansowych przedsiębiorstwa.

Szkolenie łączy teorię z praktyką, pomagając  przedstawicielom pracowników w stopniowym opanowaniu narzędzi i metod analizy finansowej. Doświadczenie naszych ekspertów finansowych gwarantuje pragmatyczne podejście. Szkolenia wzbogacone są przykładami dobrych praktyk czerpanym z bieżącej działalności Syndex

Cele szkolenia:

 • Poznanie podstawowych zagadnień ekonomicznych dot. funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Zrozumienie podstaw księgowości
 • Nabycie wprawy w czytaniu wyników finansowych
 • Zapoznanie się z kluczowymi wskaźnikami efektywności  
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka dla działalności przedsiębiorstwa

Podstawy analizy zatrudnienia i polityki kadrowej

Zapoznanie się z danymi dot. zatrudnienia i polityki hr przedsiębiorstwa

Monitorowanie działalności przedsiębiorstwa nie powinno ograniczać się do danych finansowych i ekonomicznych. Liczne zestawienia dot. zatrudnienia, wynagrodzeń, czasu pracy i szkoleń, opracowywane przez dział HR, odgrywają istotną rolę w podejmowaniu przez pracodawcę strategicznych decyzji. Analiza tego typu danych pod kątem zachodzących w nich zmian stanowi istotne narzędzie dialogu społecznego.

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z zakresem danych z obszaru HR i metodami ich analizy właściwymi dla problematyki, z którą mają do czynienia przedstawiciele pracowników, jak np. restrukturyzacje, negocjacje płacowe, itp.

W szkoleniu odwołujemy się zarówno do teorii jak i przykładów czerpanych z praktyki,  by ułatwić uczestnikom stopniowe przyswojenie narzędzi i metod analizy danych. Proponujemy pragmatyczne podejście dzięki kompetencjom naszych ekspertów doświadczonych w analizie danych społecznych.

Cele szkolenia:

 • Poznanie podstawowych baz danych  opracowywanych przez dział HR
 • Prezentacja głównych wskaźników monitorujących obszar zatrudnienia w przedsiębiorstwie
 • Identyfikowanie niezbędnych danych HR w zależności od  analizowanego obszaru
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka dot. zatrudnienia w oparciu o dostępne dane

Pozostałe szkolenia z obszaru dialogu społecznego

Zapoznanie się z innymi aspektami działalności rad pracowników

Przygotowanie się do negocjacji płacowych

« Jak przygotować strategię  negocjacji płacowych, unikając błędów » 

Strategie działania w obliczu restrukturyzacji

« Rola przedstawicieli pracowników w przypadku restrukturyzacji »

Funkcjonowanie europejskich rad pracowników w praktyce

« Jak w pełni realizować uprawnienia członka europejskiej rady zakładowej »

Szkolenia dedykowane

Szkolenia sektorowe : « Przewidywanie zmian w danym sektorze »

Szkolenia na miarę : « Uzupełnienie kompetencji w wybranej przez uczestników dziedzinie »