SZKOLENIA

Realizujemy szkolenia w zakresie analizy finansowej,  informacji i konsultacji oraz negocjacji służące pogłębieniu wiedzy i kompetencji niezbędnych do właściwej realizacji ustawowych uprawnień przedstawicieli pracowników.

Oferujemy unikalną na polskim rynku wartość dodaną dzięki doświadczonym i wysoko wykwalifikowanym ekspertom. Nasze podejście dydaktyczne, narzędzia metodologiczne i analizy przypadków czerpane z doświadczenia w pracy na rzecz przedstawicieli pracowników, cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników naszych szkoleń.

Nasze szkolenia pozwalają:

 • poszerzyć wiedzę nt. uprawnień przedstawicieli pracowników
 • ugruntować znajomość mechanizmów informacji i konsultacji oraz negocjacji
 • nabyć podstawowe umiejętności w interpretowaniu sprawozdań finansowych i wskaźników ekonomicznych
 • wykorzystać  znajomość dobrych praktyk dialogu społecznego
 • opracować ramy porozumienia z pracodawcą 
 • sprawniej planować nadchodzące konsultacje i negocjacje z pracodawcą

Funkcjonowanie rady pracowników w praktyce   

Optymalizacja działania rady na rzecz skutecznego dialogu społecznego

Opanowanie zasad funkcjonowania rady pracowników to pierwszy krok do zrozumienia jej roli i miejsca w działalności przedsiębiorstwa oraz realizowania funkcji członka rady w skuteczny sposób. Szkolenie prezentuje najistotniejsze uprawnienia rady, w tym ekonomiczne, oraz narzędzia działania, którymi rada dysponuje, przede wszystkim w procesie informacji i konsultacji.

Szkolenie jest wzbogacone o przykłady dobrych praktyk czerpanych z naszej współpracy z radami pracowników od 2006 r. Przekazujemy uczestnikom wiedzę niezbędną do zoptymalizowania działań rady w poszanowaniu prawa i w interesie dialogu społecznego.

Cele szkolenia:

 • Opanowanie wiedzy nt. zasad działania rady pracowników
 • Poznanie uprawnień, zadań  i narzędzi działania rady
 • Poznanie obowiązków pracodawcy w zakresie informacji i konsultacji
 • Nabycie praktycznych umiejętności, w tym:
  • odróżniania przypadków informowania i konsultowania
  • formułowania opinii uzasadnionych merytorycznie oraz konstruowanie alternatywnych propozycji
  • opracowania porozumienia  rady pracowników z pracodawcą
  • rozróżniania roli rady i zadań pozostałych podmiotów reprezentujących pracowników

Podstawy analizy finansowej

picto

Zapoznanie się ze sprawozdaniami finansowymi przedsiębiorstwa

Poznanie podstawowych pojęć ekonomiczno-finansowych dot. funkcjonowania przedsiębiorstwa jest niezbędne by pełnić obowiązki przedstawiciela pracowników pragnącego zrozumieć  strategiczne decyzje pracodawcy oraz przewidywać możliwe ryzyka w obszarze zatrudnienia. Nabycie umiejętności czytania oraz interpretowania danych ekonomicznych i finansowych przedsiębiorstwa jest prawdziwym atutem w procesie konsultacji lub negocjacji z pracodawcą.

Trwające dwa dni szkolenie pozwala zapoznać się  z głównymi pojęciami finansowymi i z  podstawami analizy oraz interpretowania dokumentów finansowych przedsiębiorstwa.

Łącząc teorię z praktyką pomagamy  przedstawicielom pracowników w stopniowym przyswojeniu narzędzi i metod analizy finansowej. Doświadczenie naszych ekspertów finansowych jest gwarancją pragmatycznego podejścia przy przekazywaniu wiedzy. Szkolenia wzbogacone są przykładami dobrych praktyk czerpanymi z bieżącej działalności Syndex'u.

Cele szkolenia:

 • Poznanie podstawowych zagadnień ekonomicznych dot. funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Zrozumienie podstaw księgowości
 • Nabycie wprawy w czytaniu wyników finansowych
 • Zapoznanie się z kluczowymi wskaźnikami efektywności  
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka dla działalności przedsiębiorstwa

Podstawy analizy wynagrodzeń, zatrudnienia i polityki HR

picto

Zapoznanie się z danymi dot. wynagrodzeń, zatrudnienia i polityki kadrowej przedsiębiorstwa

Monitorowanie działalności przedsiębiorstwa nie powinno ograniczać się do danych finansowych i ekonomicznych. Liczne zestawienia dot. zatrudnienia, wynagrodzeń, czasu pracy i szkoleń, opracowywane przez dział HR, odgrywają istotną rolę w podejmowaniu przez pracodawcę strategicznych decyzji. Analiza tego typu danych pod kątem zachodzących w nich zmian stanowi istotne narzędzie dialogu społecznego.

Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z zakresem danych z obszaru HR i metodami ich analizy właściwymi dla problematyki, z którą mają do czynienia przedstawiciele pracowników, jak np. restrukturyzacje, negocjacje płacowe, itp.

W szkoleniu odwołujemy się zarówno do teorii jak i przykładów czerpanych z praktyki by ułatwić uczestnikom stopniowe przyswojenie narzędzi i metod analizy danych. Proponujemy pragmatyczne podejście dzięki kompetencjom naszych ekspertów doświadczonych w analizie danych społecznych.

Cele szkolenia:

 • Poznanie podstawowych baz danych  opracowywanych przez dział HR
 • Prezentacja głównych wskaźników monitorujących obszar zatrudnienia w przedsiębiorstwie
 • Identyfikowanie niezbędnych danych HR w zależności od  analizowanego obszaru
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka dot. zatrudnienia w oparciu o dostępne dane

Udane negocjacje płacowe    

32_accord_negociation-04.png

Jak przygotować strategię negocjacji płacowych, unikając błędów 

Dokładniejsze poznanie ogółu zagadnień związanych z wynagrodzeniami jest niezbędne w trakcie procesu negocjacji placowych w przedsiębiorstwie. Nawiązanie partnerskiego dialogu wymaga pozyskania niezbędnej wiedzy w tym zakresie. W szczegolności dotyczy to zdobycia umiejętności analizowania struktury wynagrodzeń w firmie jak również  zrozumienia prowadzonej polityki wynagrodzeń pracodawcy z wykorzystaniem praktycznych wskaźników.

Zdobycie umiejętności przygotowania udanej strategii negocjacji płacowych, przedstawienie sposobu kalkulacji żądań płacowych i podziału środków przeznaczonych na podwyżki jak również zapoznanie się z niezbędnymi informacjami, jakimi należy dysponować w tym zakresie istotnie ułatwi proces negocjacyjny. Pozwoli również na unikniecie pułapek w przygotowaniach do negocjacji oraz w trakcie ich prowadzenia.

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie kluczowych etapów negocjacji
 • Umieć zdefiniować postulaty i strategię
 • Umieć wykorzystać informacje i dane niezbędne w procesie negocjacji
 • Unikać najczęstszych błędów i pułapek popełnianych podczas negocjacji

 

Strategie działania w obliczu restrukturyzacji

26_reunion_pt-04.png

Rola przedstawicieli pracowników w przypadku restrukturyzacji

Nabycie umiejętności rozpoznawania sygnałów odnośnie kondycji przedsiębiorstwa zwiastujących ryzyko zwolnień, jest jednym z kluczowych czynników monitorowania bezpieczeństwa miejsc pracy. Stąd  zapoznanie się̨ ze sprawdzonymi sposobami łagodzenia społecznych skutków restrukturyzacji jest ważne dla przedstawicieli pracowników w obliczu decyzji strategicznych pracodawcy.

Szkolenie dostarczy niezbędną wiedzę i narzędzia w zakresie roli jaką pełnią przedstawiciele pracowników w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Jak też korzyści prowadzenia dialogu społecznego poprzez zaproponowanie rozwiązań akceptowalnych przez obie strony.

Cele szkolenia:

 • Jak rozpoznać zbliżające się kłopoty przedsiębiorstwa skutkujące restrukturyzacją
 • Zrozumienie różnych procesów restrukturyzacyjnych i ich przebieg
 • Poznanie roli i uprawnień przedstawicieli pracowników w kontekście procesów restrukturyzacyjnych
 • Rola przedstawicieli pracowników w wypracowaniu alternatywnych rozwiązań łagodzących skutki społeczne restrukturyzacji 

Funkcjonowanie europejskich rad zakładowych w praktyce

19_europe-04.png

Jak w pełni realizować uprawnienia członka europejskiej rady zakładowej

Na mocy Dyrektywy Europejskiej z dnia 6 maja 2009 r. członkom Europejskich Rad Zakładowych (ERZ) przysługuje prawo do szkoleń i korzystania ze wsparcia ekspertów, tak aby byli oni w stanie wydać opinię podczas konsultacji.

Oferujemy szkolenie wstępne dla każdego nowego członka ERZ dotyczące zagadnień związanych z funkcjonowaniem ERZ i u prawnień jej członków. Uczestnicy szkolenia korzystają z wiedzy ekspertów obsługujacych na co dzien ERZ na terenie całej Europy. Omawiane są konkretne przypadki z jakimi spotykają się przedstawiciele europejskich rad w swojej bieżącej działalności.

Cele szkolenia:

 • Zapewnienie niezbędnej wiedzy i narzędzi w zakresie procesu informowania i przeprowadzania konsultacji ERZ
 • Zoptymalizowanie funkcjonowania operacyjnego ERZ i ulepszenie jego procesu podejmowania decyzji
 • Udoskonalenie przepływu informacji pomiędzy ERZ i pozostałymi poziomami reprezentacji pracowniczej
 • Rola i wpływ ERZ w podejmowaniu strategicznych decyzji przez pracodawcy

Pozostałe szkolenia z obszaru dialogu społecznego

picto
 • Szkolenia sektorowe: przegląd wybranej branży (główne trendy, strategie przedsiębiorstw, perspektywy zatrudnienia, itp.)
 • Szkolenia szyte na miarę: uzupełnienie kompetencji w wybranej dziedzinie