Rada Pracowników jako ciało przedstawicielskie pracowników w przedsiębiorstwie obowiązane jest wyrażać zbiorowe interesy, zarówno gospodarcze jak i społeczne pracowników firmy, tak aby były one słyszane przez pracodawcę oraz brane pod uwagę w trakcie podejmowania przez niego decyzji.

Na mocy Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji Dz.U. 2006 nr 79 poz. 550 Rada Pracowników ma możliwość współpracować z Pracodawcę w następujących obszarach:

  • działalność i sytuacja ekonomiczna pracodawcy oraz przewidywane w tym zakresie zmian;

  • stan, struktura i przewidywane zmiany zatrudnienia oraz działania mające na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;

  • działania, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

W ramach prowadzonych z Pracodawcą w którymkolwiek z powyższych obszarów Rada Pracowników ma prawo do uzyskania niezbędnej informacji oraz niezależnej ekspertyzy, która pomoże zapoznać się z omawianym tematem oraz rozwiązać ewentualne wątpliwości.

Jeżeli z uwagi na obowiązki służbowe jak i posiadaną wiedzę, członkowie Rad Pracowników nie są w stanie samodzielnie dokonać pełnej analizy danych, które powinny być przedmiotem konsultacji mają oni prawo dokonać wyboru swojego eksperta, który będzie wspierał Radę w realizacji zadań, w tym w formułowaniu opinii na temat konsultowanych przez pracodawcę zagadnień społecznych, ekonomicznych, itp. dotyczących zakładu pracy.

Co ważne, wszelkie koszty związane z wykonywaniem niezbędnych ekspertyz zgodni z zapisami ustawy powinien ponosić Pracodawca.

Jeśli w którymś z powyższych tematów macie Państwo pytania bądź wątpliwości, skontaktujcie się z nami.