Organizacje związkowe są jednymi z podstawowych przedstawicielstw pracowniczych powołanych do reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych pracowników. Obowiązkiem każdego związku zawodowego jest reprezentowanie pracowników i innych osób, obrona ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych i to zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.

Na mocy Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234 do działań i uprawnień związków zawodowych należą między innymi:

  • prawo do reprezentowania zbiorowych i indywidualnych praw pracowniczych,
  • współuczestniczenie w tworzeniu najbardziej korzystnych warunków pracy, płacy i wypoczynku,
  • prowadzenie zbiorowych rokowań i negocjacji,
  • zawieranie układów zbiorowych pracy, a także innych porozumień przewidzianych przepisami,
  • kontrola przestrzegania prawa pracy,
  • uczestniczenie w nadzorowaniu przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Jeśli w którymś z powyższych tematów macie Państwo pytania bądź wątpliwości, skontaktujcie się z nami.