Europejskie Rady Zakładowe są organami przedstawicielskimi pracowników ustanowionymi w celu informowania i przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami pracowników w przedsiębiorstwach lub grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym.

Europejska Rada Zakładowa służyć ma przede wszystkim przekazywaniu europejskim przedstawicielom pracowników informacji dotyczących wszystkich istotnych aspektów funkcjonowania firmy oraz konsultowaniu przez zarządy koncernów międzynarodowych decyzji mających wpływ na sytuację pracowników w wymiarze ponadnarodowym.

Na mocy Dyrektywy Rady 94/45/WE z dnia 22 września 1994 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady Zakładowej lub trybu informowania i konsultowania pracowników w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym  oraz krajowej Ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 r. o Europejskich Radach Zakładowych Dz.U. 2002 nr 62 poz. 556  członkowie Europejskiej Rady Zakładowej mają prawo do informacji oraz konsultacji w sprawach dotyczących między innymi: sytuacji w dziedzinie zatrudnienia i możliwego rozwoju w tym zakresie; wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych;

  • wprowadzenia nowych metod pracy lub nowych procesów produkcyjnych;
  • zmiany lokalizacji przedsiębiorstwa lub zakładu pracy albo istotnej części przedsiębiorstwa;
  • lub zakładu pracy oraz przeniesienia produkcji do innego zakładu pracy lub przedsiębiorstwa;
  • łączenia i podziału przedsiębiorstw lub zakładów pracy;
  • ograniczenia rozmiarów bądź zaprzestania działalności przedsiębiorstwa lub zakładu pracy;
  • albo istotnej części przedsiębiorstwa lub zakładu pracy;
  • zwolnień grupowych.

W ramach prowadzonego z przedsiębiorstwem ponadnarodowym w którymkolwiek z powyższych obszarów dialogu Europejska Rada Zakładowa mam prawo do uzyskania niezbędnej informacji oraz niezależnej ekspertyzy, która pomoże jej członkom zapoznać się z omawianym tematem oraz rozwiać ewentualne wątpliwości.

Jeśli w którymś z powyższych tematów macie Państwo pytania bądź wątpliwości, zwróćcie się do naszych ekspertów.